szkolenie pierwszej pomocy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

Organizator – ResQMedical Tomasz Zgondek E. Orzeszkowej 96/4 50-311 Wrocław NIP 832 20 11 663, REGON 21839580, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wypełniająca Formularz na Stronie Internetowej lub zgłaszająca w inny sposób chęć korzystania z Usługi lub osoba zgłoszona przez Zamawiającego jako mająca korzystać z Usługi.

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, wypełniający Formularz na Stronie Internetowej lub zgłaszający w inny sposób chęć korzystania z Usługi, przez Uczestnika/ów delegowanych do korzystania z Usługi, posiadający ważne w świetle prawa pełnomocnictwo Uczestnika/ów.

Usługa – usługa przeprowadzenia szkolenia (kursu, seminarium, pokazu, spotkania edukacyjnego lub innego spotkania bądź imprezy rekreacyjnej o podobnym charakterze), świadczona przez Organizatora na rzecz Uczestnika i/lub Zamawiającego.

Strona Internetowa – witryna internetowa należąca do Organizatora, dostępna pod adresem www.resqmedical.pl i/lub wwwpierwszapomocwroclaw.pl i/lub www.pierwszapomoc.wroclaw.pl

Formularz – elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny dla Uczestnika i/lub Zamawiającego na Stronie Internetowej Organizatora, służący do zgłaszania chęci skorzystania z Usługi.

Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne zasady korzystania z Usługi świadczonej przez Organizatora na rzecz Uczestnika i/lub Zamawiającego.

 1. Zamawiając Usługę, Uczestnik i/lub Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

§ 2

Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się zrealizować na rzecz Uczestnika i/lub Zamawiającego, Usługę w zakresie określonym w opisie tej Usługi, umieszczonym na Stronie Internetowej i/lub w Formularzu.
 2. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdej Usługi zgodnie z opisem danej Usługi i powszechnymi standardami.
 3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i oświadcza, że dane Uczestnika i/lub nie zostaną przekazane innemu podmiotowi oraz nie będą wykorzystane do przesyłania informacji handlowej, chyba, że Uczestnik i/lub Organizator wyrazi na to zgodę.

§ 3

Prawa i obowiązki Uczestnika:

 1. Uczestnik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik ma prawo do:
 3. uzyskania informacji na temat Usługi oraz umiejętności i uprawnień, jakie nabędzie po zakończeniu korzystania z Usługi,
 4. zgłaszania uwag dotyczących treści i formy zajęć teoretycznych i praktycznych.
 5. Każdy Uczestnik jest zobowiązany posiadać wykupione na własny koszt indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w realizacji Usługi. Uczestnik lub Zamawiający dokonując zgłoszenia oświadcza, że posiada takie ubezpieczenie lub wykupi je najpóźniej do dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Organizator nie ma obowiązku żądania od Uczestnika bądź Zamawiającego przedstawiania dokumentu potwierdzającego wykupienie takiej polisy.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do:
 7. przestrzegania ustalonego przez Organizatora porządku organizacyjnego,
 8. przestrzegania powszechnie uznanych i stosowanych zasad bezpieczeństwa,
 9. przestrzegania wszelkich wskazówek personelu Organizatora w celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych,
 10. wykonywania ćwiczeń zgodnie z przedstawianymi przez personel Organizatora zasadami bezpieczeństwa,
 11. przestrzegania ewentualnego zakazu palenia i spożywania alkoholu na terenie objętym realizacją Usługi,
 12. przestrzegania ewentualnego zakazu wnoszenia napojów i posiłków do sal seminaryjnych i wykładowych,
 13. zgłoszenia chęci korzystania z własnych urządzeń elektronicznych. Rejestrowanie przebiegu zajęć w ramach realizacji Usługi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób wymaga każdorazowo uzyskania zgody Organizatora.
 14. Uczestnik przyjmując do wiadomości, że Organizator ponosi za realizację Usługi odpowiedzialność w granicach prawa, oświadcza, że korzysta z Usługi dobrowolnie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych z powstaniem i skutkami ewentualnego uszczerbku na zdrowiu i/lub mieniu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia niezawinionego przez Organizatora i/lub takiego, na które Organizator pomimo zachowania należytej staranności nie miał wpływu i/lub powstałego w wyniku nieprzestrzegania przez Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu bądź poleceń i zaleceń personelu Organizatora, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa.
 15. Uczestnik i/lub Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje przekazywane Organizatorowi w trakcie wypełniania Formularza, jak i podczas indywidualnej korespondencji, są prawdziwe. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji mających wpływ na świadczenie Usługi, Organizator mając na uwadze konieczność zachowania wysokiego poziomu i jakości świadczonej Usługi, a także bezpieczeństwo Uczestnika, zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi.
 16. Uczestnik i/lub Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu prowadzenia procesu rekrutacji oraz ewidencji i utrzymywania dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz do udostępniania i/lub przekazywania tych danych podmiotom zależnym względem Organizatora oraz z nim współpracującym (np. realizującym Usługę lub jej cześć jako podwykonawcy). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 17. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora w celach promowania oferty Organizatora, w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych, w szczególności w formie zdjęć i materiałów filmowych.

§ 4

Ogólne warunki korzystania z Usługi i uczestnictwa w szkoleniach

 1. Nazwa, zakres, orientacyjny termin realizacji i cena Usługi, określone są w opisie Usługi umieszczonym na Stronie Internetowej, i/lub w Formularzu, przez który Uczestnik lub Zamawiający dokonuje zgłoszenia.
 2. Korzystanie z Usługi odbywa się po opłaceniu z góry wybranej Usług, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Umowa między Uczestnikiem lub Zamawiającym, a Organizatorem zostaje zawarta w momencie spełnienia następujących warunków: wypełnienia Formularza oraz dokonania opłaty za Usługę. W przypadku, gdy strony ustalą inną formę lub inny termin płatności za Usługę, umowa zostaje zawarta w momencie spełnienia następujących warunków: wypełnienia Formularza oraz potwierdzenia przez Organizatora warunków płatności.
 4. W chwili zawarcia Umowy, Uczestnik lub Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych przez Organizatora, w tym dokumentów wyszczególnionych w Formularzu.
 5. Cena Usługi obejmuje w zależności od opisu Usługi: zajęcia teoretyczne i/lub przygotowanie i wydruk materiałów dydaktycznych, przygotowanie jednorazowych materiałów do ćwiczeń, konsultacje z wykładowcą przez okres trwania szkolenia, wydruk zaświadczenia ukończenia szkolenia..
 6. Na podany przez Uczestnika lub Zamawiającego, adres e-mail zostanie przesłana informacja o miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia realizacji Usługi, nie później niż na 1 dzień przed jej rozpoczęciem.
 7. W przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników określonej w opisie danej Usługi, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Usługi lub też jej odwołania, o czym niezwłocznie informuje Uczestnika i/lub Zamawiającego drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.
 8. Ogólne informacje dotyczące cen oraz orientacyjnych terminów świadczenia poszczególnych Usług, dostępne są na Stronie Internetowej, a informacje szczegółowe przesyłane są Uczestnikowi drogą elektroniczną w korespondencji bezpośredniej.
 9. Uczestnik lub Zamawiający dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Organizatora wskazany w opisie Usługi lub przesłany przez Organizatora drogą elektroniczną. W tytule przelewu Uczestnik lub Zamawiający musi umieścić następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę Usługi, którą zakupił. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej zapłata jest możliwa również przed rozpoczęciem szkolenia w miejscu wykonania szkolenia gotówką lub przy pomocy terminala płatniczego.
 10. Organizator wymaga dokonania wpłaty za Usługę w ciągu 3 dni roboczych od daty wypełnienia Formularza i otrzymania od Organizatora informacji o formie płatności i numerze konta bankowego, chyba, że strony postanowią inaczej.
 11. Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie Organizatora, zgłoszenie może zostać anulowane przez Organizatora, chyba, że strony postanowią inaczej.
 12. W razie rezygnacji przez Uczestnika lub Zamawiającego z opłaconej Usługi lub nieskorzystania z Usługi, poprzez nieobecność podczas zajęć realizowanych w ramach świadczenia Usługi, w wyznaczonym miejscu i godzinach z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi lub Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów i/lub zapłaconej ceny Usługi, z zastrzeżeniem par. 5, ust 1-5 oraz pkt 7.1 – 7.8 Regulaminu ISOS. W takiej sytuacji, Uczestnikowi i/lub Zamawiającemu nie przysługuje również prawo do skorzystania z usługi (uczestniczenia w takim samym lub podobnym szkoleniu) w innym terminie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania świadczenia Usługi. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest do zaproponowania Uczestnikowi lub Zamawiającemu innego terminu realizacji Usługi lub równorzędnej usługi zamiennej. W przypadku braku możliwości określenia innego terminu lub niewyrażenia przez Uczestnika lub Zamawiającego chęci skorzystania z proponowanego terminu realizacji Usługi, Organizator jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej przez Uczestnika lub Zamawiającego ceny Usługi wraz z ustawowymi odsetkami. W takiej sytuacji Uczestnik lub Zamawiający zobowiązuje się przed dokonaniem zwrotu wpłaconej ceny Usługi, zwrócić Organizatorowi wszelkie materiały, które otrzymał od Organizatora.
 14. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w dowolnym zakresie realizacji Usługi, na przykład w programie szkolenia lub miejscu jego prowadzenia, wynikające z konieczności zapewnienia najwyższej jakości realizacji Usługi oraz dostosowania formy realizacji Usługi do warunków wynikających z czynników zewnętrznych (np. niekorzystnych warunków pogodowych), działania siły wyższej lub indywidualnych predyspozycji i cech Uczestnika. Zmiana taka nie zobowiązuje Organizatora do zwrotu części lub całości ceny Usługi. Zmiana taka nie może dotyczyć ceny Usługi.
 15. W przypadku Usługi będącej szkoleniem, szkolenie takie może kończyć się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie jest dokumentem przeznaczonym do przedłożenia stosownym urzędom, instytucjom, służbom, podmiotom oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Zaświadczenie uprawnia Uczestnika, do wskazywania go przez jego pracodawcę jako osoby wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy na terenie jego zakładu pracy. Zaświadczenie nie uprawnia Uczestnika do wykonywania czynności wykraczających poza granice pierwszej pomocy w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zaświadczenie nie uprawnia Uczestnika do niestosowania się do przepisów prawa w dowolnym zakresie.
 16. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje Zamawiający, oświadcza on, że dysponuje pełnomocnictwem Uczestnika do przekazywania jego danych osobowych i do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika.
 17. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje Zamawiający, zobowiązuje się on do przekazania każdemu Uczestnikowi, którego zgłasza, treści Regulaminu, najpóźniej do momentu dokonania zgłoszenia.

§ 5

Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik lub Zamawiający, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawarł Umowę, o czym mowa w par. 4 ust 3, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ResQMedical Tomasz Zgondek E. Orzeszkowej 96/4 50-311 Wrocław lub mailowo: biuro@resqmedical.pl.
 2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od Umowy, o której mowa w par. 4 ust 3, liczy się od dnia jej zawarcia.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, o której mowa w par. 4 ust 3, jest ona uważana za niezawartą, a Uczestnik i/lub Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeżeli Uczestnik i/lub Zamawiający dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 4. Organizator dokona zwrotu na wskazany przez Uczestnika lub Zamawiającego numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Uczestnika lub Zamawiającego sposób.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w par. 5, ust 1 i 2, (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

§ 6

Własność i prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie realizacji Usługi, należą do Organizatora i chronione są prawem autorskim. Wszelkie materiały powstałe przed oraz w trakcie realizacji Usługi i upublicznione przez Organizatora, Uczestnik może przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie lub na użytek realizacji Usługi.
 2. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek realizacji Usługi do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§ 7

Prawa i odpowiedzialności

 1. Organizator oświadcza, że dokłada wszelkich starań oraz należytej staranności w celu uniknięcia zagrożeń dla Uczestnika podczas realizacji Usługi, jednakże Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu oraz jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika i nagłych wypadków niezawinionych przez Organizatora lub takich, na które Organizator nie miał wpływu lub powstałych w wyniku nieprzestrzegania przez Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu bądź poleceń i zaleceń personelu Organizatora, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych.
 3. Organizator nie odpowiada za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Usługi, jeśli spowodowane jest to siłą wyższą lub czynnikiem nadzwyczajnym, zewnętrznym, niemożliwym do zapobieżenia w chwili przyjmowania zgłoszenia od Zamawiającego lub Uczestnika, na zadziałanie którego Organizator nie miał wpływu, takim jak wypadek, choroba lub inne zdarzenie niezależne od Organizatora.
 4. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpośrednie i pośrednie, wyrządzone przez Uczestnika jakiejkolwiek osobie bądź podmiotowi, w trakcie realizacji Usługi oraz bezterminowo, po zakończeniu realizacji Usługi.
 5. W przypadku wyrządzenia przez Uczestnika szkody w mieniu Organizatora, mającej bezpośredni związek z nieprzestrzeganiem przez Uczestnika postanowień Regulaminu bądź niezachowania należytej staranności i ostrożności, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawienia tej szkody.
 6. Uczestnik nie odpowiada z szkody powstałe w wyniku normalnego korzystania z mienia Organizatora, pod warunkiem przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i w biurze Organizatora.
 2. Skargi, wnioski oraz inne pisma należy składać wyłącznie w formie pisemnej w biurze Organizatora. Pisma czy informacje kierowane do Organizatora w innej formie, nie mają charakteru wiążącego, chyba, że Organizator postanowi inaczej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, decyzję podejmuje Organizator po zapoznaniu się z materiałem dotyczącym danego przypadku.
 4. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem, a Uczestnikiem i/lub Zamawiającym związane z wykonywaniem postanowień Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie i warunkach świadczenia Usługi, o ile nie narusza to tajemnicy danych osobowych lub nie zostanie zastrzeżone przez Zamawiającego i/lub Uczestnika w chwili zamawiania Usługi.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 roku i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.